top of page
स्वस्थ
परिवारहरू
बाट
सुरु...

हेरचाह को एक postpartum doula शैली भित्र परिवार समर्थन प्रदान गर्दछ

हामी परिवारलाई जन्म, प्रसवपछिको समय र नवजात शिशुको हेरचाहको लागि तयार पार्न शिक्षा, जडान र स्रोतहरू प्रदान गर्छौं।

भर्ना भएका परिवारहरूले सक्छन्

घर भ्रमण, अनसाइट कार्यक्रमहरू र कक्षाहरू प्राप्त गर्ने आशा गर्ने परिवारहरूलाई ज्ञानी, विश्वस्त र जडान भएको महसुस गर्न मद्दत गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्।


हामी परिवारको वरिपरि हेरचाहको निरन्तरता प्रदान गर्न अन्य सामुदायिक सेवाहरूसँग मिलेर काम गर्छौं।

bottom of page